Граматика

ФОНЕТИКА

 • Гласови у српском језику и њихова подела

Вежба бр. 1

http://www2.link-elearning.com/linkdl/tls/testPocetak.php?pk=c6f2caaf74b5b1bfbcaf17ab29d770ed_iths&testID=11156&iVrstaTesta=2&cs=b937958e1e97402d2dfc7002ad0552e4&IDIstorijaElement=66431149

 • Палатализација. Сибиларизација. Јотовање

Вежба бр. 2

http://www2.link-elearning.com/linkdl/tls/testPocetak.php?pk=c6f2caaf74b5b1bfbcaf17ab29d770ed_iths&testID=11159&iVrstaTesta=2&cs=2190834cf569ffab46854f84b2124104&IDIstorijaElement=66431157

 • Једначење сугласника по звучности. Једначење сугласника по месту творбе

Вежба бр. 3

http://www2.link-elearning.com/linkdl/tls/testPocetak.php?pk=c6f2caaf74b5b1bfbcaf17ab29d770ed_iths&testID=11163&iVrstaTesta=2&cs=8337a7365ec44f3d65434a5ea4d73d17&IDIstorijaElement=66431165

 • Непостојано А. Прелазак л у о. Упрошћавање сугласничких група. Асимилација, сажимање вокала

Вежба бр.4

http://www2.link-elearning.com/linkdl/tls/testPocetak.php?pk=c6f2caaf74b5b1bfbcaf17ab29d770ed_iths&testID=11165&iVrstaTesta=2&cs=7d5c5d752a36bf2c89c4e8a2467aad13&IDIstorijaElement=66431173

 • Акценатски систем у српском језику

Вежба бр. 5

http://www2.link-elearning.com/linkdl/tls/testPocetak.php?pk=c6f2caaf74b5b1bfbcaf17ab29d770ed_iths&testID=11168&iVrstaTesta=2&cs=bba64e6137c253f4ae556a97869e31b1&IDIstorijaElement=66431181

Фонетика – Завршни тест

http://www2.link-elearning.com/linkdl/tls/testPocetak.php?pk=c6f2caaf74b5b1bfbcaf17ab29d770ed_iths&testID=11131&iVrstaTesta=2&cs=652c208b21f13f6e995bfc1154a1a2e5&IDIstorijaElement=66431183

МОРФОЛОГИЈА

 •  Именице

Вежба бр. 6

http://www2.link-elearning.com/linkdl/tls/testPocetak.php?pk=c6f2caaf74b5b1bfbcaf17ab29d770ed_iths&testID=11170&iVrstaTesta=2&cs=1330fef5fe4f742c1918c585c2da13b3&IDIstorijaElement=66431190

 • Придеви

Вежба бр. 7

http://www2.link-elearning.com/linkdl/tls/testPocetak.php?pk=c6f2caaf74b5b1bfbcaf17ab29d770ed_iths&testID=11173&iVrstaTesta=2&cs=876f1f9954de0aa402d91bb988d12cd4&IDIstorijaElement=66431198

 • Заменице

Вежба бр. 8

http://www2.link-elearning.com/linkdl/tls/testPocetak.php?pk=c6f2caaf74b5b1bfbcaf17ab29d770ed_iths&testID=11155&iVrstaTesta=2&cs=89f692589fe6ce8f82cf75828b0821d3&IDIstorijaElement=66431207

 • Бројеви

Вежба бр. 9

http://www2.link-elearning.com/linkdl/tls/testPocetak.php?pk=c6f2caaf74b5b1bfbcaf17ab29d770ed_iths&testID=11157&iVrstaTesta=2&cs=a7755e44489861b53ea6bf28421357bd&IDIstorijaElement=66431215

 • Глаголи

Основне категорије: глаголски вид и глаголски род, актив, пасив, лице, време, начин, број

Вежба бр. 10

http://www2.link-elearning.com/linkdl/tls/testPocetak.php?pk=c6f2caaf74b5b1bfbcaf17ab29d770ed_iths&testID=11158&iVrstaTesta=2&cs=386a7f403925290ad57578b781db32c1&IDIstorijaElement=66431223

Вежба бр. 11

Граматичке основе. Прости и сложе и глаголски облици. Помоћни глаголи

http://www2.link-elearning.com/linkdl/tls/testPocetak.php?pk=c6f2caaf74b5b1bfbcaf17ab29d770ed_iths&testID=11160&iVrstaTesta=2&cs=9bbb9a5df34c69244286195a1154bc36&IDIstorijaElement=66431231

Глаголски облици

Вежба бр. 12

http://www2.link-elearning.com/linkdl/tls/testPocetak.php?pk=c6f2caaf74b5b1bfbcaf17ab29d770ed_iths&testID=11161&iVrstaTesta=2&cs=17834a259d3d4f21a1d6f100b015ec93&IDIstorijaElement=66431239

Нелични глаголски облици. глаголски начини

Вежба бр. 13

http://www2.link-elearning.com/linkdl/tls/testPocetak.php?pk=c6f2caaf74b5b1bfbcaf17ab29d770ed_iths&testID=11162&iVrstaTesta=2&cs=5a4e1f98b2c8560d0a4d8206f4fa2f09&IDIstorijaElement=66431247

 • Непроменљиве врсте речи

Вежба бр. 14

http://www2.link-elearning.com/linkdl/tls/testPocetak.php?pk=c6f2caaf74b5b1bfbcaf17ab29d770ed_iths&testID=11164&iVrstaTesta=2&cs=e1c13a13fc6b87616b787b986f98a111&IDIstorijaElement=66431255

 • Служба речи у реченици

Вежба бр. 15

http://www2.link-elearning.com/linkdl/tls/testPocetak.php?pk=c6f2caaf74b5b1bfbcaf17ab29d770ed_iths&testID=11176&iVrstaTesta=2&cs=5afd3bb639c0920782586a9843ee0785&IDIstorijaElement=66431263

Морфологија – Завршни тест

http://www2.link-elearning.com/linkdl/tls/testPocetak.php?pk=c6f2caaf74b5b1bfbcaf17ab29d770ed_iths&testID=11132&iVrstaTesta=2&cs=9f8c36919400d501da7b9211735b71f2&IDIstorijaElement=66431265

ГРАЂЕЊЕ РЕЧИ

Морфеме. Подела речи по настанку. Породица речи

Вежба бр. 16

http://www2.link-elearning.com/linkdl/tls/testPocetak.php?pk=c6f2caaf74b5b1bfbcaf17ab29d770ed_iths&testID=11178&iVrstaTesta=2&cs=09dbc1177211571ef3e1ca961cc39363&IDIstorijaElement=66431272

ТВОРБА РЕЧИ

Вежба бр. 17

http://www2.link-elearning.com/linkdl/tls/testPocetak.php?pk=c6f2caaf74b5b1bfbcaf17ab29d770ed_iths&testID=11179&iVrstaTesta=2&cs=e46be61f0050f9cc3a98d5d2192cb0eb&IDIstorijaElement=66431280

ТВОРБА РЕЧИ

Вежба бр. 18

http://www2.link-elearning.com/linkdl/tls/testPocetak.php?pk=c6f2caaf74b5b1bfbcaf17ab29d770ed_iths&testID=11184&iVrstaTesta=2&cs=51624edfeb2ba95fe669e7b2d2b3be80&IDIstorijaElement=66431288

 Грађење речи – завршни тест

http://www2.link-elearning.com/linkdl/tls/testPocetak.php?pk=c6f2caaf74b5b1bfbcaf17ab29d770ed_iths&testID=11133&iVrstaTesta=2&cs=47599716060306c09493e977bbbce22e&IDIstorijaElement=66431290

СИНТАКСА

 • Реченице. Комуникативна реченица. Предикатска реченица

Вежба бр. 19

http://www2.link-elearning.com/linkdl/tls/testPocetak.php?pk=c6f2caaf74b5b1bfbcaf17ab29d770ed_iths&testID=11185&iVrstaTesta=2&cs=421b9ff13e012545c871fff7824cd12a&IDIstorijaElement=66431297

 • Синтагме. Врсте синтагми

Вежба бр. 20

http://www2.link-elearning.com/linkdl/tls/testPocetak.php?pk=c6f2caaf74b5b1bfbcaf17ab29d770ed_iths&testID=11190&iVrstaTesta=2&cs=3791226cb3fcb9a6710e1ead55571d86&IDIstorijaElement=66431305

 • Зависне реченице

Вежба бр. 21

http://www2.link-elearning.com/linkdl/tls/testPocetak.php?pk=c6f2caaf74b5b1bfbcaf17ab29d770ed_iths&testID=11197&iVrstaTesta=2&cs=8dbdbf0cedc89e9a82967a7d983c11ca&IDIstorijaElement=66431312

 • Независне реченице

Вежба бр. 22

http://www2.link-elearning.com/linkdl/tls/testPocetak.php?pk=c6f2caaf74b5b1bfbcaf17ab29d770ed_iths&testID=11196&iVrstaTesta=2&cs=6934456f54af5ab56c6f347c6427afeb&IDIstorijaElement=66431320

Синтакса – завршни тест

http://www2.link-elearning.com/linkdl/tls/testPocetak.php?pk=c6f2caaf74b5b1bfbcaf17ab29d770ed_iths&testID=11134&iVrstaTesta=2&cs=ad0efad9dd0abaec4b8f9aaa489ec2f1&IDIstorijaElement=66431322

ПАДЕЖИ

 • Номинатив и генитив

Вежба бр. 23

http://www2.link-elearning.com/linkdl/tls/testPocetak.php?pk=c6f2caaf74b5b1bfbcaf17ab29d770ed_iths&testID=11199&iVrstaTesta=2&cs=dc1d3cb9517bda57aacd65f5b1986c6e&IDIstorijaElement=66431329

 • Датив, акузатив, вокатив, инструментал, локатив

Вежба бр. 24

http://www2.link-elearning.com/linkdl/tls/testPocetak.php?pk=c6f2caaf74b5b1bfbcaf17ab29d770ed_iths&testID=11200&iVrstaTesta=2&cs=fe998b49c41c4208c968bce204fa1cbb&IDIstorijaElement=66431337

Падежи – Завршни тест

http://www2.link-elearning.com/linkdl/tls/testPocetak.php?pk=c6f2caaf74b5b1bfbcaf17ab29d770ed_iths&testID=11135&iVrstaTesta=2&cs=76ba9f564ebbc35b1014ac498fafadd0&IDIstorijaElement=66431339

ПРАВОПИС

 • Велико и мало слово

Вежба бр. 25

http://www2.link-elearning.com/linkdl/tls/testPocetak.php?pk=c6f2caaf74b5b1bfbcaf17ab29d770ed_iths&testID=11205&iVrstaTesta=2&cs=5781a2637b476d781eb3134581b32044&IDIstorijaElement=66431346

 • Спојено и одвојено писање речи

вежба бр. 26

http://www2.link-elearning.com/linkdl/tls/testPocetak.php?pk=c6f2caaf74b5b1bfbcaf17ab29d770ed_iths&testID=11209&iVrstaTesta=2&cs=68dfff284e90ee47fcc6b4941047edad&IDIstorijaElement=66431354

 • Интерпункција. Глагол требати

Вежба бр. 27

http://www2.link-elearning.com/linkdl/tls/testPocetak.php?pk=c6f2caaf74b5b1bfbcaf17ab29d770ed_iths&testID=11208&iVrstaTesta=2&cs=de1b8f4be941d637edb68ee6a298538c&IDIstorijaElement=66431362

 • Скраћенице. Подела речи на слогове. Подела речи на крају реда. Сугласник ј

Вежба бр. 28

http://www2.link-elearning.com/linkdl/tls/testPocetak.php?pk=c6f2caaf74b5b1bfbcaf17ab29d770ed_iths&testID=11204&iVrstaTesta=2&cs=1ac978c8020be6d7212aa71d4f040fc3&IDIstorijaElement=66431370

Правопис – Завршни тест

http://www2.link-elearning.com/linkdl/tls/testPocetak.php?pk=c6f2caaf74b5b1bfbcaf17ab29d770ed_iths&testID=11136&iVrstaTesta=2&cs=7e19999864bb17b5cf10e68e3c7e6276&IDIstorijaElement=66431372

КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК

 • Књижевни језик. Српски језик у породици словенских језика. Развој српског језика од 9. до 19, века. Вукова реформа

Вежба бр. 29

http://www2.link-elearning.com/linkdl/tls/testPocetak.php?pk=c6f2caaf74b5b1bfbcaf17ab29d770ed_iths&testID=11202&iVrstaTesta=2&cs=0f0e13216262f4a201bec128044dd30f&IDIstorijaElement=66431378

 • Језичка норма. Књижевни стандардни језик. Дијалекти. Правопис. Функционални стилови

Вежба бр. 30

http://www2.link-elearning.com/linkdl/tls/testPocetak.php?pk=c6f2caaf74b5b1bfbcaf17ab29d770ed_iths&testID=11206&iVrstaTesta=2&cs=bea5b83d3a056039813089e7aa7f7e9a&IDIstorijaElement=66431386

Књижевни језик – Завршни тест

http://www2.link-elearning.com/linkdl/tls/testPocetak.php?pk=c6f2caaf74b5b1bfbcaf17ab29d770ed_iths&testID=11128&iVrstaTesta=2&cs=14faf969228fc18fcd4fcf59437b0c97&IDIstorijaElement=66431388

ЛЕКСИКОЛОГИЈА

 • Синоними. Хомоними. Антоними. Једнозначност и вишезначност речи. Метафорично и метонимијско значење речи

Вежба бр. 31

http://www2.link-elearning.com/linkdl/tls/testPocetak.php?pk=c6f2caaf74b5b1bfbcaf17ab29d770ed_iths&testID=11210&iVrstaTesta=2&cs=82680bfec0fa08346c1b10d30a3e3d4a&IDIstorijaElement=66431395

 • Састав лексике и сфере употребе речи књижевног језика

Вежба бр. 32

http://www2.link-elearning.com/linkdl/tls/testPocetak.php?pk=c6f2caaf74b5b1bfbcaf17ab29d770ed_iths&testID=11211&iVrstaTesta=2&cs=267eb3281384a8c96197cc123d6e1cdc&IDIstorijaElement=66431403

Лексикологија – Завршни тест

http://www2.link-elearning.com/linkdl/tls/testPocetak.php?pk=c6f2caaf74b5b1bfbcaf17ab29d770ed_iths&testID=11130&iVrstaTesta=2&cs=d9de6a144a3cc26cb4b3c47b206a121a&IDIstorijaElement=66431405

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришете користећи свој WordPress.com налог. Одјави се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришете користећи свој Facebook налог. Одјави се /  Промени )

Повезивање са %s